معنی و ترجمه کلمه he looks brave به فارسی he looks brave یعنی چه

he looks brave


او دلير مينمايد،او شجاع بنظر ميرسد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها