معنی و ترجمه کلمه he alone went به فارسی he alone went یعنی چه

he alone went


تنها اورفت ،فقط اورفت

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها