معنی و ترجمه کلمه he bobded up like a cork به فارسی he bobded up like a cork یعنی چه

he bobded up like a cork


عين فنر از جايش پريد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها