معنی و ترجمه کلمه he brought more money به فارسی he brought more money یعنی چه

he brought more money


باز پول اورد،قدرى ديگر پول اورد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها