معنی و ترجمه کلمه he complained with reason به فارسی he complained with reason یعنی چه

he complained with reason


جهت( حق ) داشت که گله ميکرد،بيخود شکايت نميکرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها