معنی و ترجمه کلمه he did me a great wrong به فارسی he did me a great wrong یعنی چه

he did me a great wrong


بيعدالتى بزرگى نسبت به من کرد،خطاى بزرگى.....

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها