معنی و ترجمه کلمه he drives a roaring trade به فارسی he drives a roaring trade یعنی چه

he drives a roaring trade


کاروبارش درکسب بسيار خوب است ،کارش خوب گرفته است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها