معنی و ترجمه کلمه he got it in the neck به فارسی he got it in the neck یعنی چه

he got it in the neck


ضربت سخت يا ( کشنده ) باو وارد امد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها