معنی و ترجمه کلمه he has a fine p in the town به فارسی he has a fine p in the town یعنی چه

he has a fine p in the town


اوخانه خوبى در شهر دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها