معنی و ترجمه کلمه he has been put to his trumps به فارسی he has been put to his trumps یعنی چه

he has been put to his trumps


کاردبه استخوانش رسيده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها