معنی و ترجمه کلمه he has been wrongly treated به فارسی he has been wrongly treated یعنی چه

he has been wrongly treated


نسبت باو بيعدالتى شده ،باوظلم شده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها