معنی و ترجمه کلمه he has passed the chair به فارسی he has passed the chair یعنی چه

he has passed the chair


رياست داشته است ،رئيس بوده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها