معنی و ترجمه کلمه he is a man he is sick به فارسی he is a man he is sick یعنی چه

he is a man he is sick


اويک مرداست ،وى مريض مى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها