معنی و ترجمه کلمه he is a stranger to me به فارسی he is a stranger to me یعنی چه

he is a stranger to me


او اشنا بنظرم نميرسد،غريبه( يابيگانه ) بنظرم ميرسد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها