معنی و ترجمه کلمه he is not of that type به فارسی he is not of that type یعنی چه

he is not of that type


ازان قبيل اشخاص نيست ،جنم انراندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها