معنی و ترجمه کلمه he is on the spree به فارسی he is on the spree یعنی چه

he is on the spree


سر خوش است ،کله اش گرم است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها