معنی و ترجمه کلمه he is on the wrong scent به فارسی he is on the wrong scent یعنی چه

he is on the wrong scent


سر رشته کار را گم کرده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها