معنی و ترجمه کلمه he is recovered from his cold به فارسی he is recovered from his cold یعنی چه

he is recovered from his cold


سرما خوردگى او برطرف شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها