معنی و ترجمه کلمه he is sanguine of success به فارسی he is sanguine of success یعنی چه

he is sanguine of success


خوش بين يادلگرم است که کامياب خواهد شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها