معنی و ترجمه کلمه he is short of hands به فارسی he is short of hands یعنی چه

he is short of hands


کارگر کافى ندارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها