معنی و ترجمه کلمه he is thinly dressed به فارسی he is thinly dressed یعنی چه

he is thinly dressed


کم لباس پوشيده است ،لباس نازک پوشيده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها