معنی و ترجمه کلمه he is too p asto what he eats به فارسی he is too p asto what he eats یعنی چه

he is too p asto what he eats


زياد دربندان است که چه بخورد،پردربندخوراک است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها