معنی و ترجمه کلمه he is too proud to complain به فارسی he is too proud to complain یعنی چه

he is too proud to complain


کسرش ميشود گله کند،مناعت نمى گذاردشکايت کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها