معنی و ترجمه کلمه he is unable to speak به فارسی he is unable to speak یعنی چه

he is unable to speak


قادربسخن گفتن نيست ،از سخن گفتن عاجزاست ،نميتواند سخن بگويد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها