معنی و ترجمه کلمه he is warm with wine به فارسی he is warm with wine یعنی چه

he is warm with wine


کله اش گرم است( ازشراب)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها