معنی و ترجمه کلمه he knows a thing or two به فارسی he knows a thing or two یعنی چه

he knows a thing or two


يک چيزى سرش ميشود،بى تجربه نيست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها