معنی و ترجمه کلمه he makes rings round them به فارسی he makes rings round them یعنی چه

he makes rings round them


دست انهارا از پشت مى بند د( درتندکارکردن ياتندرفتن)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها