معنی و ترجمه کلمه he nettled himself به فارسی he nettled himself یعنی چه

he nettled himself


دست يا تنش را گزنه زد،دست يا تنش را از گزنه ازرده شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها