معنی و ترجمه کلمه he posed as an expert به فارسی he posed as an expert یعنی چه

he posed as an expert


خود را کارشناس وانمود کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها