معنی و ترجمه کلمه he proceeded to investigate it به فارسی he proceeded to investigate it یعنی چه

he proceeded to investigate it


بتحقيق ان مبادرت نمود( يا پرداخت)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها