معنی و ترجمه کلمه he quaffed himself into death. به فارسی he quaffed himself into death. یعنی چه

he quaffed himself into death.


انقدر( نوشابه ) خوردتامرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها