معنی و ترجمه کلمه he ran the animal through به فارسی he ran the animal through یعنی چه

he ran the animal through


ان جانور را با شمشيريا نيزه سوراخ کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها