معنی و ترجمه کلمه he rode me off on a side issue به فارسی he rode me off on a side issue یعنی چه

he rode me off on a side issue


نکته فرعى پيش اورده مرا ازاصل مطلب پرت کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها