معنی و ترجمه کلمه he scorns to lie (or lying) به فارسی he scorns to lie (or lying) یعنی چه

he scorns to lie (or lying)


از دروغ گفتن عاردارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها