معنی و ترجمه کلمه he seems to be tired به فارسی he seems to be tired یعنی چه

he seems to be tired


خسته مينمايد،خسته بنظر ميرسد،بنظرميايدکه خسته است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها