معنی و ترجمه کلمه he seems to have died به فارسی he seems to have died یعنی چه

he seems to have died


ظاهرامرده است ،از قرارمعلوم مرده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها