معنی و ترجمه کلمه he taught me to swim به فارسی he taught me to swim یعنی چه

he taught me to swim


شناکردن را اوبه من ياد داد( يا اموخت)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها