معنی و ترجمه کلمه he took a different view به فارسی he took a different view یعنی چه

he took a different view


نظرديگرى پيداکرد،نظريه ديگرى اتخاذ کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها