معنی و ترجمه کلمه he voted by proxy به فارسی he voted by proxy یعنی چه

he voted by proxy


بوسيله وکيل يا نماينده راى داد،کسى را از جانب خود وکيل کردکه راى دهد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها