معنی و ترجمه کلمه he was neat به فارسی he was neat یعنی چه

he was neat


مرتب ،ماهر،بى ماسه ،خالص ،ناب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها