معنی و ترجمه کلمه he was transfixed in his place به فارسی he was transfixed in his place یعنی چه

he was transfixed in his place


در جاى خودخشک شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها