معنی و ترجمه کلمه he wears a new suit to-day به فارسی he wears a new suit to-day یعنی چه

he wears a new suit to-day


امروز جامه( يالباس ) نوپوشيده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها