معنی و ترجمه کلمه he wrinkled his forehead به فارسی he wrinkled his forehead یعنی چه

he wrinkled his forehead


جبين درهم کشيد،چين به ابروافکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها