معنی و ترجمه کلمه he writes himself captain به فارسی he writes himself captain یعنی چه

he writes himself captain


درنوشتن خودراسروان مينامد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها