معنی و ترجمه کلمه head control and ankle pickup به فارسی head control and ankle pickup یعنی چه

head control and ankle pickup


بزکش( کشتى)
ورزش : بزکش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها