معنی و ترجمه کلمه head stone به فارسی head stone یعنی چه

head stone


سنگ روى گور( که راست واميدارند)،سنگ قبر،سنگ بنياد،سنگ زاويه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها