معنی و ترجمه کلمه heading به فارسی heading یعنی چه

heading


حرکت برحسب قطب نما،جهت حرکت کشتى يا هواپيما،به طرف ،به سمت ،جهت ،مسير حرکت ،سمت مسير،سمت سينه ناو،عنوان گذارى ،عنوان ،سرصفحه ،سرنامه ،تاريخ ونشانى نويسنده کاغذ،باسرتوپ زدن
کامپيوتر : سرفصل
عمران : نقب زنى
ورزش : هد زن ،س مت حرکت قايق برحسب قطبنما
علوم هوايى : سمت
علوم نظامى : سرلوحه پيام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها