معنی و ترجمه کلمه headquarters detachment به فارسی headquarters detachment یعنی چه

headquarters detachment


قسمت قرارگاه ،قسمت ارکان
علوم نظامى : بخش قرارگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها