معنی و ترجمه کلمه heat radiates from the stove به فارسی heat radiates from the stove یعنی چه

heat radiates from the stove


گرما ازبخارى متشعشع ميشود( مى تابد،پرتووار بيرون مى ايد)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها