معنی و ترجمه کلمه heat به فارسی heat یعنی چه

heat


حرارت دادن ،گرم شدن داغ شدن ،ذوب ،شارژ،گرما،گرمى ،حرارت ،تندى ،خشم ،عصبانيت ،اشتياق ،وهله ،نوبت ،تحريک جنسى زنان ،طلب شدن جانور،فحليت ،گرم کردن ،برانگيختن ،بهيجان امدن
علوم مهندسى : بار
معمارى : حرارت
شيمى : گرما
ر وانشناسى : دوره فحل
زيست شناسى : گرما
ورزش : مسابقه مقدماتى
علوم هوايى : گرما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها